HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

De eigenzinnige wereld van Werner Vanneste

Losse inzichten

Mag ik je even voorstellen?
De Naam was God.
Nu liever niet meer.
Teveel besmet met dwaasheid.

Inzicht, kennis, wijsheid en weten staan dichter bij zwijgen dan bij spreken. Hiermee maak ik een combinatie en geef ik een variatie op oude uitspraken.

Hetgeen ik ga opschrijven, zal ongetwijfeld door velen als krankzinnigenpraat bestempeld worden, maar ik schep gelukkig enige troost en vreugde in de uitspraak: "genialiteit grenst aan waanzin.

" Anderen zullen zeggen: "weer een die als in de bijbel, de stem van god uit een brandend braambos heeft horen klinken!"

Ook ken ik de spreuk: "hoe hoger een aap klimmen wil, hoe beter men ziet zijn blote bil!"

Echter heb ik in zestig jaar zoveel tekens gekregen, onder de vorm van allerlei ingevingen, zodat ik dit alles met grote overtuiging kan neerschrijven. Nu bv. krijg ik, terwijl ik aan het schrijven ben, de aandrang, hier, met behulp van de pc. het gebed, dat in de loop der jaren in mij gegroeid is, in te lassen. Dit doe ik omdat het een klein beetje kan helpen mijn gedachtegang te volgen. Maar, voor alles wil ik dank uiten, voor het feit dat ik in 1940 door oorlogsgeweld blind ben geworden. Hierdoor weet ik mij een gunsteling van het Almachtig, eeuwig en Universeel sturende. Ik noem het ook wel de Universele software.

Nu weet ik ook dat alle nieuw leven uit pijn wordt geboren. De graankorrel en de boon, kennen hun kleine pijn bij het openbarsten om te ontkiemen, alle vrouwelijke wezens kennen barensweeën. Hoe groot moet dan de goddelijke pijn zijn bij de geboorte van een sterrenstelsel of het Heelal?

Dus, weet ik nu dat mijn gewelddadige blindheid in 1940 voor mij een hergeboorte heeft ingehouden. Sinds kort weet ik nu dat in het Universum, werkelijk alles, van het grootste tot het kleinste voortdurend zoekt naar evenwicht. Zo is het ook niet anders bij leed en geluk. Daardoor weet ik nu waarom in mijn leven zoveel geluk is voorgekomen sedert het begin van mijn blindheid. Van al dat geluk is voor mij het voornaamste, het inzicht in veel zaken en een zeer scherp waarnemingsvermogen.
Voor dit alles, slechts eerbiedige dankbaarheid.Mijn oorlogsverhaal

Bedoel je, enkel het ogenblik van de knal of mag het iets meer zijn?
Deze vraag stelde ik aan de jonge vrouw die een kinderboek wilde gaan schrijven over de oorlog. Ze vroeg me hoe dat gegaan was, die explosie waardoor ik blind werd. Het is misschien wat langer uitgelopen dan dat zij bedoeld had, maar ik kon het niet laten! ...
>> Lees meer

De Vrouw ontsluierd

Ontrafeling van de wederhelft.

Stuntelige, onsamenhangende, chaotische, Onhandige, onvolledige dus onvoltooide, schroomvallige en onwetenschappelijke ontleding van de vrouw.
Dit is een samenraapsel van een aantal ingevingen, ervaringen, observaties en bevindingen uit 70 levensjaren. ...
>> Lees meerGebed.

Het past de Mens slechts, Te aanvaarden, te Aanbidden, te Bejubelen, te Bezingen te Bewonderen en te Bewieroken,
het Allerhoogste, Universele Zijn. Tot het einde der tijden zullen wij Danken, Dienen, Eren, Loven en Prijzen, met vertrouwen, het Allerheiligste, Eeuwig en Almachtig Scheppende. Vereren, Verheerlijken en Zegenen zullen wij, de Allerheiligste Naam, de Onnoembare Naam, de Onbeschrijfelijke Naam, de Onverwoordbare Naam en de Onuitsprekelijke Naam, van het Oneindig Hoogverheven Kosmisch Scheppende. Vereren, Verheerlijken en Zegenen zullen wij tot het einde der tijden, de Onbegrijpelijke Naam, de Onbevattelijke Naam, de Onvoorstelbare en Onverklaarbare Naam, de Onpeilbare en Ondoorgrondelijke Naam, de Onmetelijk Hoogverheven Naam van het Allerhoogste, Allerheiligste Oneindig Scheppende. Laten wij Loven en Prijzen, onze Machtige, Goddelijke Vader Zon en onze Machtige Goddelijke Moeder Aarde, die als de scheppende handen van het Allerhoogste, de talloze wonderwerken voltrekken, die rondom ons en in ons geschieden, tot het einde der tijden.
Geloofd en Geprezen, weze het Allerhoogste zijnde.
Amen, Amen, Amen,
Alleluja! Alleluja! Alleluja!!!Hier volgt, wat in de gedachten van sommigen "Een leuke toevalligheid" zal heten.

In mijn overtuiging kan geen toeval bestaan. Het was Pinksteren 2002 dat ik voor de zoveelste keer probeerde, hetgeen volgen zal, onder woorden te brengen.
Inderdaad heb ik in de loop van de laatste jaren dergelijke schrijfsels verschillende malen verbrand, om het schrijven wat later toch weer te hervatten, en misschien zal dit schrijfsel hier ook nooit het daglicht zien. Zelf kan ik sommige ideeën ook nog niet goed hanteren. Daardoor zal men misschien dingen lezen die met elkaar in tegenspraak zijn. waarom begin ik dan telkens opnieuw? Geldingsdrang, volgens velen.
Natuurlijk, daar zal wel iets van aan zijn, dat hoort er altijd een beetje bij. Zelfs de schepping is het gevolg van geldingsdrang; ik noem het ook (de eeuwige hunkering).

Wanneer het begon, met die ingevingen kan ik niet juist zeggen, maar mijn verste herinnering ligt rond mijn vijftiende jaar, toen ik in mijn bed op de slaapzaal van het blindeninstituut (spermalie) te Brugge te kampen kreeg met gedachten die mij herhaaldelijk uit de slaap hielden.

Eigenaardig is het de laatste jaren nu juist 's morgens dat ik soms heel vroeg ontwaak en uit de slaap gehouden wordt door allerlei ideeën. Van inslapen 's avonds heb ik al jaren geen last meer. Het waren regelrechte uitvindingen, (lees ingevingen) waarvan verschillende ook echt verwezenlijkt werden, zij het niet enkel door mijzelf, maar ook door echte ingenieurs, en soms vele jaren later en op totaal andere plaatsen in de wereld.

Omdat ik weet dat men graag door imponerende dingen wordt overtuigd, (als het kan een Jezuswonder) zal ik enkele van die ingevingen opsommen.
Bv. Uitvindingen, gedaan in de loop van vijftig jaar.
Twee soorten elektrische orgels. klanknotenbalk in twee uitvoeringen.
kleefbord met notenbalken.
zonnepaneel, twee modellen in de zestiger jaren.
twee modellen waterpassen voor blinden.
rolboot en waterschaatsen.
toestel voor slagroom en eiwitschuim.
geheimschrift en geheim slot.
opwindbaar grasmachine. elektrisch vliegtuig. Lichtkanalen, om alle kamers in een gebouw te verlichten met een enkele lamp.
Trechterspiraalwindturbine. elektriciteit op stijgende warme lucht, in glazen toren en zonneschijn. braille faxtoestel. elektriciteit op eb en vloed.. regelbare pianoklavier balanspinnen enz.

In verband met die klanknotenbalk, herinner ik me dat de journalist van de krant het volk, mij in de vijftiger jaren kwam interviewen in mijn woonplaats Geluwe, mij vertelde van een dergelijk soortige uitvinding, ergens in een ander land. Die andere had er een elektronische uitvoering van gemaakt terwijl die van mij mechanisch is.

Dit komt dus meer voor dat vorsers bijna op hetzelfde tijdstip met een zelfde vinding komen, maar dan op duizenden km. van elkaar verwijderd en zonder van elkaar af te weten.

maar Laat ik liever beginnen met te zeggen hoe ik er toe kom dit voor de zoveelste keer neer te schrijven.
Dus, op Pinksteren 2002 ontwaakte ik om zes uur in de morgen, en hoewel het niet uitzonderlijk is dat ik zo vroeg opstaan, (het gebeurt wel meer op zeer ongeregelde tijden en uren) verwonderde het mij achteraf toch wat, te meer daar ik herstellende was van een zware verkoudheid. Vroeg ontwaken, tot daaraan toe, maar waarom plots die onweerstaanbare drang om uit bed te stappen, een halve kan slappe koffie te maken, de laatste bladzijden te willen lezen uit het boek: "leven met computers" van Hary Kleinberg en dan onmiddellijk verder gaan met het boek: "waarom zijn zwarte gaten niet zwart?" van Robert M. Hazen en Maxiem Singer?
Het is in dit laatste boek dat ik iets las dat me weer meer in mijn overtuiging sterkte. Er stond geschreven, dat de aardbol, elke seconde, op elke vierkante cm., getroffen wordt door vier miljard neutrino's die er dwars doorheen gaan, en dat de wetenschappers gebruikmakend van dit fenomeen, een soort röntgenfoto's willen maken, om zodoende een beeld te krijgen van het binnenste van de aarde. Welnu, als men dergelijke fenomenen kan vaststellen, hoeveel is er dan dat nog niet is vastgesteld en is het dan ook niet mogelijk dat onze hersenen werken volgens wetten die via een stroom van bepaalde kleine deeltjes, golven of stralen gedicteerd worden? Of komt het vanuit de binnenkant van onze elektronen, zoals de Kernfysicus Charon beweert, of is het een voor ons onontwarbare, grote verstrengeling van dit alles?
Als dit manipuleren van onze hersenen uit de ruimte komt, wat zijn dan de bronnen? Wat betekent het dat wat Einstein o.a. beweerd, waar hij zegt dat subatomaire deeltjes van op lichtjarenafstand, invloed uitoefenen op de subatomaire deeltjes op aarde?

Is het dan niet mogelijk dat er een onvoorstelbaar groot plan van alle tijden bestaat, waarin alles vast staat van alle tijden? Zou het kunnen zijn dat bv. in dat plan vastligt dat de mensheid te talrijk is geworden en dat er nu een mechanisme op gang gebracht wordt om de voortplanting tegen te gaan en zelfs een drastisch terugdringen van ons aantal geprogrammeerd is? Zou het kunnen dat we daarvan allerlei voortekens kunnen waarnemen, zoals antisekskledij, drugs en alcoholgebruik, sensatiezucht, oorlogen, massavernietigingswapens, zelfmoord, aids, abortus de Pil en onvruchtbaarheid vooral bij de mannen?

Hier wil ik andermaal iets merkwaardigs toevoegen aan dit schrijven, dat ik na vele maanden rustweer hervat.
Deze morgen, ben ik om halfvijf opgestaan, om nog maar eens iets aan mijn computercursus te doen. Aan de keukentafel gezeten, stond ik op van mijn stoel en bij deze beweging viel het mij in, dat De mens de meeste ingevingen krijgt tijdens zijn bewegen, en dan vooral tegenwijzers in. Zien we niet vaak dat mensen, wanneer ze een probleem hebben, door de kamer gaan ijsberen? Of dat studenten op hun stoel heen en weer wiegen, schijnbaar in een rechte lijn, van voor naar achter. het zou volgens mij de moeite lonen om op te meten , of die beweging niet een heel langgerekte elipsbaan beschrijft en dit tegenwijzersin.
Mij voelt het prettig aan, rond de tafel te lopen, of zelfs het ganse huis door te wandelen tegenwijzersin.
Het kan ook natuurlijk te maken hebben met de wijzers in beweging van de aarde. In mijn herinnering reed ik als kind, op mijn eerste fietsje, altijd rondjes tegenwijzersin.

Bij mijn ingeving deze morgen, leek het me duidelijk te maken hebben met het feit, dat informatie uit de kosmos ons spiraalsgewijs tegemoetkomt, en wel wijzersin. Vergelijk met een draaikolk in de zee. Ik weet niet meer waar ik het vandaan heb, als men in die draaiende kolk terechtkomt, moet men zich laten meedraaien tot in het middenpunt waar men onder water wordt gezogen. Op dat ogenblik moet men zich met een zeer krachtige zwembeweging onder water van dit middenpunt verwijderen. Anders wordt men door een tegengesteld draaiende spiraal verder onder water gezogen om hopeloos te verdrinken.“Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis”???

Bij het afdrogen van mijn rechter voet na de douche, viel me ineens te binnen:

“Als mijn lichaam nu eens uitvergroot werd tot de proporties van een melkwegstelsel”?
Tegelijk schoot me een beeld te binnen, waarmee ik jaren geleden ook al in de geest aan het spelen was geweest en wel die afbeelding op een rond doosje met blokjes smeerkaas, waarop die lachende koe met de oorbellen van ronde kaasdoosjes met daarop weer die lachende koe enzovoort!
Ik herinner me niet of dit tot in het oneindige zo doorging, maar weet nog wel dat ik toen speelde met het idé de zaak eens om te draaien en de koe steeds groter te maken en dit tot de proporties van een melkwegstelsel.
Daardoor kon ik me ineens een goddelijk lichaam van die afmet inge n min of meer voorstellen.
Terwijl ik nu mijn voet aan het afdrogen was, nam ik die draad van lang geleden ineens weer op en kwam plots weer een hele stap verder.
Het geschapen zijn naar het beeld en gelijkenis zag ik nu niet meer eerder fysisch maar psychisch en nog wel in omgekeerde richting.
Dat goddelijk beeld leek dus evenzeer op mij!
Had dus alle mogelijke eigenschappen zoals u en ik u die hebben? Maar dan ook in proporties als van een melkwegstelsel. Dus kwalijke en goede eigenschappen van die omvang?
Wanneer men voor het eerst deze vaststelling doet, Gaat het behoorlijk duizelen en beginnen allerlei fantastische beelden over elkaar heen te buitelen!
Dan klinkt het ineens heel belachelijk naïef wanneer men de vraag hoort stellen bij een of ander groot menselijk drama: “hoe kan god dit toelaten”?

Ik verkies hier dit idee niet verder uit te spinnen maar laat het verder over aan ieders persoonlijke verbeeldingskracht en eigen inzichtvaardigheid.

Getekend, Werner Vanneste

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be